General terms (Dutch)

GOEGEZEGD ® is een geregistreerd woordmerk en onderdeel van AELTO BV, Rasmusvijver 31, 9820 Merelbeke, België. Hierna verder Goegezegd genoemd. Door onze website te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Goegezegd mag deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u. Op de Algemene Voorwaarden van Goegezegd is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Gent.

Onze maatschappelijke zetel
AELTO BV
Rasmusvijver 31
9820 Merelbeke
Ondernemingsnummer: BE 0501.798.618
Telefoon: +32 (0) 484 70 25 86
E-mailadres: [email protected]

Betalingsgegevens
AELTO BV
IBAN: BE21 7310 2878 2703
BIC/ SWIFT: KREDBEBB

 

 • Overeenkomst tussen u en Goegezegd: Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Goegezegd wanneer Goegezegd de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. Goegezegd kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.
 • Productinformatie: Alle producten die door Goegezged aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Productafbeeldingen op de website zijn louter indicatief bedoeld. Het product dat geleverd wordt kan mogelijks afwijken van de afbeelding op de website (ivm met mogelijke verschillen tussen prototypes en productiestukken, variaties die gebeurden tijdens het productontwikkelingsproces of omwille van doorgevoerde productoptimalisaties). Goegezegd is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. Goegezegd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
 • Levering: De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Goegezegd doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en trachten wij u een oplossing voor te stellen. Goegezegd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in EURO. BTW, transportkosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld. Indien de levertermijn de 30 dagen overschrijdt kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Goegezegd blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn. De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op de productpagina's van deze website zijn aangegeven. Deze zijn louter indicatief en niet bindend. In geval een combinatie van producten met verschillende levertermijnen worden gekocht, zal de langste levertermijn gehanteerd worden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst: De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In zulks geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Goegezegd worden geleverd. Goegezegd kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. Op maat gemaakte producten (zie productcategorie 'design your own'), 'stocksale items' en met uitbreiding 'items in sale' kunnen niet geretourneerd worden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Goegezegd kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 30 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten. Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.
 • Betaling: Voor informatie over de betalingsmogelijkheden, zie sectie 'betaalmethoden' op onze website. Tenzij anders vermeld bedraagt de betalingstermijn 15dagen. Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg. In geval van niet tijdige betaling is Goegezegd bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. 
 • Kortingscode: Indien u een kortingscode heeft ontvangen, kunt u deze in mindering brengen van het totaalbedrag van uw bestelling. Deze kortingscode is tijdelijk en beperkt bruikbaar en mag niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. Goegezegd verricht geen terugbetaling.
 • Factuur: Bedrijven die bij Goegezegd bestellen, kunnen een factuur krijgen. Gelieve bij bestelling als zakelijke klant af te rekenen.
 • Garanties: Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Goegezegd haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Goegezegd is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. Goegezegd zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. Goegezegd behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.
 • Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid: Goegezegd kan niet waarborgen dat zijn websites ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Alle aanbiedingen van Goegezegd zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Goegezegd behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Goegezegd elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Goegezegd zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. 
 • De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. Goegezegd neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.
 • Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behooort toe aan Goegezed.

 

Voor vragen, klachten of informatie kan u ons best bereiken via volgende weg:

Goegezegd ®
[email protected]
Tel. 0032 484 70 25 86